زانو جوشی درزدار ایران اتصال

کدنام محصولسایزنوعبرندقیمتتوضیحات
EJ0087زانو جوشی 8 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال8 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0086زانو جوشی 6 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال6 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0085زانو جوشی 5 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال5 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0084زانو جوشی 4 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0077زانو جوشی 3/4 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0083زانو جوشی 3 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال3 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0081زانو جوشی 2 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0079زانو جوشی 1/4 1 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال1/4 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0076زانو جوشی 1/2 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0082زانو جوشی 1/2 2 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال1/2 2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0080زانو جوشی 1/2 1 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال1/2 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0078زانو جوشی 1 اینچ درزدار 90 درجه ایران اتصال1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱