سه راهی جوشی درزدار ایران اتصال

کدنام محصولسایزنوعبرندقیمتتوضیحات
EJ0107سه راهی جوشی 4 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0100سه راهی جوشی 3/4 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0106سه راهی جوشی 3 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال3 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0104سه راهی جوشی 2 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0102سه راهی جوشی 1/4 1 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال1/4 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0099سه راهی جوشی 1/2 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0105سه راهی جوشی 1/2 2 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال1/2 2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0103سه راهی جوشی 1/2 1 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال1/2 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0101سه راهی جوشی 1 اینچ مساوی درزدار ایران اتصال1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱