قیمت تبدیل جوشی مانیسمان

قیمت تبدیل جوشی مانیسمان بسته به سایز و رده متغیر میباشد. تبدیل جوشی مانیسمان از سایز های 1/2 اینچ تا 10 اینچ در بازار موجود است. شما خریداران محترم میتوانید برای استعلام قیمت با شماره 02166318463 تماس گرفته و با کارشناسان ما درتماس باشید.

بیشتر بخوانید
 

تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال

کدنام محصولسایز تبدیلنوعبرندقیمتتوضیحات
EJ0062تبدیل جوشی 4 به 3 اینچ مانیسمان ایران اتصال4*3اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0064تبدیل جوشی 4 به 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال4*2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0066تبدیل جوشی 4 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال4*1/4 1مانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0063تبدیل جوشی 4 به 1/2 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال3*1/2 2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0065تبدیل جوشی 4 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال4*1/2 1مانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0038تبدیل جوشی 3/4 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال3/4*1/2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0058تبدیل جوشی 3 به 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال3*2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0060تبدیل جوشی 3 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال3*1/4 1مانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0057تبدیل جوشی 3 به 1/2 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال3*1/2 2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0059تبدیل جوشی 3 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال3*1/2 1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0061تبدیل جوشی 3 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال3*1مانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0051تبدیل جوشی 2 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال2*3/4 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0049تبدیل جوشی 2 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال2*1/4 1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0052تبدیل جوشی 2 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال2*1/2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0048تبدیل جوشی 2 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال2*1/2 1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0050تبدیل جوشی 2 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال2*1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0042تبدیل جوشی 1/4 1 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/4 1*3/4 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0043تبدیل جوشی 1/4 1 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/4 1*1/2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0041تبدیل جوشی 1/4 1 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/4 1*1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0053تبدیل جوشی 1/2 2 به 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 2*2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0055تبدیل جوشی 1/2 2 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 2*1/4 1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0054تبدیل جوشی 1/2 2 به 1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 2*1/2 1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0056تبدیل جوشی 1/2 2 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 2*1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0046تبدیل جوشی 1/2 1 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 1*3/4 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0044تبدیل جوشی 1/2 1 به 1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 1*1/4 1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0047تبدیل جوشی 1/2 1 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 1*1/2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0045تبدیل جوشی 1/2 1 به 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال1/2 1*1 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0039تبدیل جوشی 1 به 3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال1*3/4 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0040تبدیل جوشی 1 به 1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال1*1/2 اینچمانیسمانایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱