سه راه تبدیل گالوانیزه دنده ای توپی برزیل

کدنام محصولسایزبرندقیمتتوضیحات
EG0011زانو 6 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)6 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0010زانو 5 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)5 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0009زانو 4 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)4 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0002زانو 3/4 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)3/4 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0008زانو 3 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)3 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0006زانو 2 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)2 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0004زانو 1/4 1 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)1/4 1 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0007زانو 1/2 2 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)1/2 2 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0005زانو 1/2 1 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)1/2 1 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25
EG0003زانو 1 اینچ 90 درجه گالوانیزه دنده ای توپی برزیل (TUPY)1 اینچتوپی (TUPY) برزیلتماس بگيريد1403/1/25