زانو 90 درجه بنکن رده 40

کدنام محصولسایزبرندقیمت (ریال)بروزرسانی
EB0012زانو جوشی 90 درجه 8" بنکن رده 408 اینچبنکن BENKAN28,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0011زانو جوشی 90 درجه 6" بنکن رده 406 اینچبنکن BENKAN14,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0010زانو جوشی 90 درجه 5" بنکن رده 405 اینچبنکن BENKAN10,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0009زانو جوشی 90 درجه 4" بنکن رده 404 اینچبنکن BENKAN6,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0002زانو جوشی 90 درجه 3/4" بنکن رده 403/4 اینچبنکن BENKAN280,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0008زانو جوشی 90 درجه 3" بنکن رده 403 اینچبنکن BENKAN3,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0006زانو جوشی 90 درجه 2" بنکن رده 402 اینچبنکن BENKAN1,100,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0013زانو جوشی 90 درجه 10" بنکن رده 4010 اینچبنکن BENKAN55,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0004زانو جوشی 90 درجه 1/4 1" بنکن رده 401/4 1 اینچبنکن BENKAN530,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0001زانو جوشی 90 درجه 1/2" بنکن رده 401/2 اینچبنکن BENKAN225,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0007زانو جوشی 90 درجه 1/2 2" بنکن رده 401/2 2 اینچبنکن BENKAN2,300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0005زانو جوشی 90 درجه 1/2 1" بنکن رده 401/2 1 اینچبنکن BENKAN225,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0003زانو جوشی 90 درجه 1" بنکن رده 401 اینچبنکن BENKAN330,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30

زانو 45 درجه بنکن رده 40

کدنام محصولسایزبرندقیمت (ریال)بروزرسانی
EB0025زانو جوشی 45 درجه 8" بنکن رده 408 اینچبنکن BENKAN18,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0024زانو جوشی 45 درجه 6" بنکن رده 406 اینچبنکن BENKAN9,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0023زانو جوشی 45 درجه 5" بنکن رده 405 اینچبنکن BENKAN6,800,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0022زانو جوشی 45 درجه 4" بنکن رده 404 اینچبنکن BENKAN3,900,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0015زانو جوشی 45 درجه 3/4" بنکن رده 403/4 اینچبنکن BENKAN170,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0021زانو جوشی 45 درجه 3" بنکن رده 403 اینچبنکن BENKAN2,100,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0019زانو جوشی 45 درجه 2" بنکن رده 402 اینچبنکن BENKAN630,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0026زانو جوشی 45 درجه 10" بنکن رده 4010 اینچبنکن BENKAN32,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0017زانو جوشی 45 درجه 1/4 1" بنکن رده 401/4 1 اینچبنکن BENKAN280,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0014زانو جوشی 45 درجه 1/2" بنکن رده 401/2 اینچبنکن BENKAN135,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0020زانو جوشی 45 درجه 1/2 2" بنکن رده 401/2 2 اینچبنکن BENKAN1,600,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0018زانو جوشی 45 درجه 1/2 1" بنکن رده 401/2 1 اینچبنکن BENKAN410,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0016زانو جوشی 45 درجه 1" بنکن رده 401 اینچبنکن BENKAN195,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30

سه راهی بنکن رده 40

کدنام محصولسایزبرندقیمت (ریال)بروزرسانی
EB0038سه راهی 8" بنکن رده 408 اینچبنکن BENKAN39,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0037سه راهی 6" بنکن رده 406 اینچبنکن BENKAN22,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0036سه راهی 5" بنکن رده 405 اینچبنکن BENKAN13,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0035سه راهی 4" بنکن رده 404 اینچبنکن BENKAN8,300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0028سه راهی 3/4" بنکن رده 403/4 اینچبنکن BENKAN590,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0034سه راهی 3" بنکن رده 403 اینچبنکن BENKAN5,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0032سه راهی 2" بنکن رده 402 اینچبنکن BENKAN2,300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0039سه راهی 10" بنکن رده 4010 اینچبنکن BENKAN60,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0030سه راهی 1/4 1" بنکن رده 401/4 1 اینچبنکن BENKAN1,060,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0027سه راهی 1/2" بنکن رده 401/2 اینچبنکن BENKAN520,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0033سه راهی 1/2 2" بنکن رده 401/2 2 اینچبنکن BENKAN3,900,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0031سه راهی 1/2 1" بنکن رده 401/2 1 اینچبنکن BENKAN1,450,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0029سه راهی 1" بنکن رده 401 اینچبنکن BENKAN790,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30

کپ بنکن رده 40

کدنام محصولسایزبرندقیمت (ریال)بروزرسانی
EB0051کپ 8" بنکن رده 408 اینچبنکن BENKAN9,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0050کپ 6" بنکن رده 406 اینچبنکن BENKAN4,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0049کپ 5" بنکن رده 405 اینچبنکن BENKAN3,300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0048کپ 4" بنکن رده 404 اینچبنکن BENKAN1,950,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0041کپ 3/4" بنکن رده 403/4 اینچبنکن BENKAN330,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0047کپ 3" بنکن رده 403 اینچبنکن BENKAN1,350,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0045کپ 2" بنکن رده 402 اینچبنکن BENKAN600,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0052کپ 10" بنکن رده 4010 اینچبنکن BENKAN15,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0043کپ 1/4 1" بنکن رده 401/4 1 اینچبنکن BENKAN460,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0040کپ 1/2" بنکن رده 401/2 اینچبنکن BENKAN260,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0046کپ 1/2 2" بنکن رده 401/2 2 اینچبنکن BENKAN880,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0044کپ 1/2 1" بنکن رده 401/2 1 اینچبنکن BENKAN550,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0042کپ 1" بنکن رده 401 اینچبنکن BENKAN420,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30

تبدیل بنکن رده 40

کدنام محصولسایزبرندقیمت (ریال)بروزرسانی
EB0082تبدیل 3/4*4" بنکن رده 403/4*4 اینچبنکن BENKAN6,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0075تبدیل 3/4*3" بنکن رده 403/4*3 اینچبنکن BENKAN4,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0064تبدیل 3/4*2" بنکن رده 402*3/4 اینچبنکن BENKAN1,230,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0057تبدیل 3/4*1/4 1" بنکن رده 401/4 1*3/4 اینچبنکن BENKAN750,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0053تبدیل 3/4*1/2" بنکن رده 403/4*1/2 اینچبنکن BENKAN300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0069تبدیل 3/4*1/2 2" بنکن رده 403/4*1/2 2 اینچبنکن BENKAN3,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0060تبدیل 3/4*1/2 1" بنکن رده 401/2 1*3/4 اینچبنکن BENKAN650,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0055تبدیل 3/4*1" بنکن رده 401*3/4 اینچبنکن BENKAN390,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0088تبدیل 3*4" بنکن رده 403*4 اینچبنکن BENKAN2,600,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0086تبدیل 2*4" بنکن رده 404*2 اینچبنکن BENKAN3,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0079تبدیل 2*3" بنکن رده 403*2 اینچبنکن BENKAN2,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0073تبدیل 2*1/2 2" بنکن رده 401/2 2*2 اینچبنکن BENKAN1,400,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0090تبدیل 1/4 1*5" بنکن رده 401/4 1*5 اینچبنکن BENKAN9,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0084تبدیل 1/4 1*4" بنکن رده 401/4 1*4 اینچبنکن BENKAN3,600,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0077تبدیل 1/4 1*3" بنکن رده 401/4 1*3 اینچبنکن BENKAN2,400,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0066تبدیل 1/4 1*2" بنکن رده 402*1/4 1 اینچبنکن BENKAN800,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0071تبدیل 1/4 1*1/2 2" بنکن رده 401/2 2*1/4 1 اینچبنکن BENKAN1,700,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0062تبدیل 1/4 1*1/2 1" بنکن رده 401/2 1*1/4 1 اینچبنکن BENKAN560,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0081تبدیل 1/2*4" بنکن رده 401/2*4 اینچبنکن BENKAN7,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0074تبدیل 1/2*3" بنکن رده 401/2*3 اینچبنکن BENKAN4,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0063تبدیل 1/2*2" بنکن رده 402*1/2 اینچبنکن BENKAN1,450,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0056تبدیل 1/2*1/4 1" بنکن رده 401/4 1*1/2 اینچبنکن BENKAN750,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0068تبدیل 1/2*1/2 2" بنکن رده 401/2*1/2 2 اینچبنکن BENKAN3,300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0059تبدیل 1/2*1/2 1" بنکن رده 401/2 1*1/2 اینچبنکن BENKAN940,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0054تبدیل 1/2*1" بنکن رده 401*1/2 اینچبنکن BENKAN400,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0087تبدیل 1/2 2*4" بنکن رده 404*1/2 2 اینچبنکن BENKAN2,700,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0080تبدیل 1/2 2*3" بنکن رده 403*1/2 2 اینچبنکن BENKAN1,850,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0091تبدیل 1/2 1*5" بنکن رده 401/2 1*5 اینچبنکن BENKAN6,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0085تبدیل 1/2 1*4" بنکن رده 401/2 1*4 اینچبنکن BENKAN3,300,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0078تبدیل 1/2 1*3" بنکن رده 403*1/2 1 اینچبنکن BENKAN2,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0067تبدیل 1/2 1*2" بنکن رده 402*1/2 1 اینچبنکن BENKAN780,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0072تبدیل 1/2 1*1/2 2" بنکن رده 401/2 2*1/2 1 اینچبنکن BENKAN1,600,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0089تبدیل 1*5" بنکن رده 401*5 اینچبنکن BENKAN100,000,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0083تبدیل 1*4" بنکن رده 401*4 اینچبنکن BENKAN4,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0076تبدیل 1*3" بنکن رده 401*3 اینچبنکن BENKAN2,500,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0065تبدیل 1*2" بنکن رده 402*1 اینچبنکن BENKAN930,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0058تبدیل 1*1/4 1" بنکن رده 401/4 1*1 اینچبنکن BENKAN470,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0070تبدیل 1*1/2 2" بنکن رده 401/2 2*1 اینچبنکن BENKAN2,200,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30
EB0061تبدیل 1*1/2 1" بنکن رده 401/2 1*1 اینچبنکن BENKAN570,000 ۱۴۰۳/۴/۲۳1403/3/30

لیست قیمت اتصالات بنکن

قیمت اتصالات مانیسمان بنکن رده 40 بسته به نوع و سایز دارای تفاوت میباشد. این اتصالات شامل زانو، سه راهی، تبدیل، سه راهی تبدیل و کپ میباشند. قیمت این اتصالات بسته به نوع از 135,000 تا 60,000,000 متغیر است. شما میتوانید لیست قیمت اتصالات بنکن را در سایت آهن نرخ مشاهده کنید.

اتصالات جوشی بنکن

اتصالات بنکن رده 40

برند بنکن (BENKAN) یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین تولیدکنندگان اتصالات لوله‌های فولادی در جهان است. این برند به دلیل کیفیت بالا و استحکام محصولات خود در صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و صنایع ساختمان سازی، جایگاه ویژه‌ای دارد. شرکت بنکن در سال ۱۹۴۷ در ژاپن تأسیس شد. این شرکت با تمرکز بر تولید اتصالات جوشی (Butt Weld Fittings)، به سرعت توانست جایگاه خود را در بازار جهانی پیدا کند. با گسترش تولیدات و نوآوری های مداوم، بنکن به یکی از پیشروان صنعت تولید اتصالات لوله های فولادی تبدیل شد.

اتصالات بنکن رده 40 آهن نرخ

انواع اتصالات بنکن

اتصالات بنکن در رده های 40 و 80 و 160 تولید میشوند. همچنین درصورت سفارش امکان تامین اتصالات جوشی بنکن در رده های دیگر هم وجود دارد. اتصالات بنکن ساخت کشور چین میباشند. از انواع اتصالات موجود در لیست قیمت اتصالات بنکن میتوان اقلام زیر را برشمرد:

  • زانو 90 درجه
  • زانو 45 درجه
  • سه راهی
  • کپ
  • تبدیل
  • سه راهی تبدیل

کاربرد اتصالات بنکن

صنایع نفت و گاز: محصولات بنکن در خطوط لوله انتقال نفت و گاز با فشار و دمای بالا استفاده می‌شوند.
پتروشیمی: در فرآیندهای شیمیایی که نیاز به اتصالات مقاوم و با کیفیت دارند.
نیروگاه‌ها: برای سیستم های بخار و آب با فشار بالا.
ساختمان‌سازی: در سیستم های تاسیساتی و لوله کشی ساختمان ها.