لوله مانیسمان رده 20 چینی
کدنام محصولسایزردهطولبرندواحدقیمت (ریال)بروزرسانی
L1125لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 وارداتی8 اینچ20200.66 متریوارداتیشاخه164,000,000 1403/3/71403/3/6
L1124لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 وارداتی6 اینچ20109.46 متریوارداتیشاخه77,000,000 1403/3/71403/3/6
L1123لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 وارداتی5 اینچ2081.546 متریوارداتیشاخه66,500,000 1403/3/71403/3/6
L1122لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 وارداتی4 اینچ20656 متریوارداتیشاخه46,300,000 1403/3/71403/3/6
L1115لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 وارداتی3/4 اینچ2096 متریوارداتیشاخه5,500,000 1403/3/71403/3/6
L1121لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 وارداتی3 اینچ2038.26 متریوارداتیشاخه32,000,000 1403/3/71403/3/6
L1133لوله مانیسمان 24 اینچ رده 20 وارداتی24 اینچ208476 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1132لوله مانیسمان 22 اینچ رده 20 وارداتی22 اینچ207766 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1131لوله مانیسمان 20 اینچ رده 20 وارداتی20 اینچ20705.56 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1119لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 وارداتی2 اینچ20246 متریوارداتیشاخه16,500,000 1403/3/71403/3/6
L1120لوله مانیسمان 2 1/2 اینچ رده 20 وارداتی1/2 2 اینچ20316 متریوارداتیشاخه23,500,000 1403/3/71403/3/6
L1130لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 وارداتی18 اینچ205286 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1129لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 وارداتی16 اینچ20468.66 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1128لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 وارداتی14 اینچ20408.96 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1127لوله مانیسمان 12 اینچ رده 20 وارداتی12 اینچ20299.46 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1126لوله مانیسمان 10 اینچ رده 20 وارداتی10 اینچ20251.56 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1114لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 وارداتی1/2 اینچ206.66 متریوارداتیشاخه3,700,000 1403/3/71403/3/6
L1116لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 وارداتی1 اینچ2012.36 متریوارداتیشاخه7,200,000 1403/3/71403/3/6
L1117لوله مانیسمان 1 1/4 اینچ رده 20 وارداتی1/4 1 اینچ2016.36 متریوارداتیشاخه10,400,000 1403/3/71403/3/6
L1118لوله مانیسمان 1 1/2 اینچ رده 20 وارداتی1/2 1 اینچ2018.96 متریوارداتیشاخه12,200,000 1403/3/71403/3/6
لوله مانیسمان رده 40 چینی
کدنام محصولسایزردهطولبرندواحدقیمت (ریال)بروزرسانی
L1016لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 وارداتی8 اینچ40255.36 متریوارداتیشاخه210,000,000 1403/3/71403/3/6
L1015لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتی6 اینچ40169.566 متریوارداتیشاخه98,000,000 1403/3/71403/3/6
L1014لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتی5 اینچ40130.626 متریوارداتیشاخه71,000,000 1403/3/71403/3/6
L1013لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتی4 اینچ4096.426 متریوارداتیشاخه51,700,000 1403/3/71403/3/6
L1005لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتی3/4 اینچ4010.146 متریوارداتیشاخه6,400,000 1403/3/71403/3/6
L1011لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتی3 اینچ4067.746 متریوارداتیشاخه40,000,000 1403/3/71403/3/6
L1024لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 وارداتی24 اینچ401532.466 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1022لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 وارداتی20 اینچ401100.526 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1009لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتی2 اینچ4032.646 متریوارداتیشاخه20,000,000 1403/3/71403/3/6
L1021لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 وارداتی18 اینچ40934.86 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1020لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 وارداتی16 اینچ40739.86 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1019لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 وارداتی14 اینچ40567.36 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1018لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 وارداتی12 اینچ40478.266 متریوارداتیشاخه350,000,000 1403/3/71403/3/6
L1017لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 وارداتی10 اینچ40361.866 متریوارداتیشاخه270,000,000 1403/3/71403/3/6
L1007لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 وارداتی1/4 1 اینچ4020.346 متریوارداتیشاخه12,000,000 1403/3/71403/3/6
L1004لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتی1/2 اینچ407.626 متریوارداتیشاخه4,400,000 1403/3/71403/3/6
L1012لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 40 وارداتی1/2 3 اینچ4081.426 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1010لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 وارداتی1/2 2 اینچ4051.786 متریوارداتیشاخه31,800,000 1403/3/71403/3/6
L1008لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 وارداتی1/2 1 اینچ4024.36 متریوارداتیشاخه13,800,000 1403/3/71403/3/6
L1006لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتی1 اینچ40156 متریوارداتیشاخه9,800,000 1403/3/71403/3/6
لوله مانیسمان رده 80 چینی
کدنام محصولسایزردهطولبرندواحدقیمت (ریال)بروزرسانی
L1040لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 وارداتی8 اینچ80387.846 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1039لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 وارداتی6 اینچ80255.366 متریوارداتیشاخه185,000,000 1403/3/71403/3/6
L1038لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 وارداتی5 اینچ80185.826 متریوارداتیشاخه120,000,000 1403/3/71403/3/6
L1037لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 وارداتی4 اینچ80133.926 متریوارداتیشاخه80,000,000 1403/3/71403/3/6
L1029لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 وارداتی3/4 اینچ8013.26 متریوارداتیشاخه8,200,000 1403/3/71403/3/6
L1035لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 وارداتی3 اینچ8091.626 متریوارداتیشاخه65,000,000 1403/3/71403/3/6
L1033لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 وارداتی2 اینچ8044.886 متریوارداتیشاخه30,000,000 1403/3/71403/3/6
L1042لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 وارداتی12 اینچ80792.486 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1041لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 وارداتی10 اینچ80576.066 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1031لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 وارداتی1/4 1 اینچ8026.826 متریوارداتیشاخه18,000,000 1403/3/71403/3/6
L1028لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 وارداتی1/2 اینچ809.726 متریوارداتیشاخه6,500,000 1403/3/71403/3/6
L1036لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 80 وارداتی1/2 3 اینچ80111.786 متریوارداتیشاخهتماس بگيريد1403/3/71403/3/6
L1034لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 وارداتی1/2 2 اینچ8068.466 متریوارداتیشاخه47,800,000 1403/3/71403/3/6
L1032لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 وارداتی1/2 1 اینچ8032.466 متریوارداتیشاخه22,000,000 1403/3/71403/3/6
L1030لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 وارداتی1 اینچ8019.446 متریوارداتیشاخه13,800,000 1403/3/71403/3/6

قیمت لوله مانیسمان چینی

قیمت لوله مانیسمان چینی به سایز و رده یا اسکجول لوله مرتبط است. لوله مانیسمان چینی از با کیفیت ترین لوله های موجود در بازار ایران میباشد. لوله مانیسمان چینی در رده های مختلف مثل رده 20 و 40 و 80 و… موجود میباشد. برای استعلام قیمت لوله مانیسمان چینی میتوانید با ما در تماس باشید.

لوله مانیسمان چینی

لوله مانیسمان رده 40

لوله بدون درز رده 40 بیشترین استفاده را در صنایع مختلف دارا میباشد. این رده دارای دیواره ای با ضخامت متوسط است که مناسب استفاده برای بسیاری از کاربرد های میباشد. لوله مانیسمان چینی رده 40 برای انتقال سیالات با فشار متوسط مانند آب شهری، گاز طبیعی, و سایز سیالات صنعتی استفاده میشود. همچنین این لوله برای سیستم های گرمایشی و خنک کننده در ساختمان ها و واحد های صنعتی نیز استفاده میشود.

لوله مانیسمان رده 20

لوله های مانیسمان چینی رده 20 دارای دیواره ای نسبتا نازک و سبک هستند. این رده معمولا برای کاربرد هایی که فشار کمی دارند مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین برای کاربرد هایی که نیازمند هزینه کم برای اجرا میباشند مانند پروژه های خانگی مورد استفاده قرار میگیرد. این رده لوله بدون درز به عنوان یک گزینه اقتصادی و مناسب برای پروژه هایی که نیاز به عملکرد حداقلی دارند، پیشنهاد میشود.

لوله مانیسمان رده 80

لوله رده 80 از بین رده های معمول بازار دارای دیواره ای ضخیم تر و همچنین وزنی سنگین تر میباشد. این لوله برای استفاده در پروژه هایی با فشار بالا مناسب میباشد. این رده بیشتر در صنایع سنگین مانند نفت و گاز، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و همچنین برای انتقال سیالات با فشار بالا مورد استفاده قرار میگیرد. لوله مانیسمان چینی رده 80 عموما برای پروژه هایی که نیاز به استحکام و پایداری بیشتری است انتخاب میشود. قیمت لوله مانیسمان چینی رده 80 بخاطر بیشتر بودن وزن لوله از سایز های 20 و 40 بیشتر میباشد.

لیست قیمت لوله مانیسمان چینی

لوله بدون درز چینی دارای قیمت های متفاوت در رده و سایز های متفاوت میباشد. شما میتوانید لیست قیمت لوله مانیسمان چینی را به صورت به روز در سایت آهن نرخ مشاهده نمایید.

لیست مزایا لوله مانیسمان چینی کربن استیل

  • استحکام بالا: لوله های بدون درز فولادی کربن استیل چینی به دلیل فرآیند تولید پیشرفته و کنترل کیفیت، استحکام بالا و پایداری خوبی دارند.
  • مقاومت در برابر فشار: با توجه به ساختار بدون درز و استفاده از جنس فولاد کربن استیل با مقاومت بالا، این لوله ها برای برای تحمل فشار های بالا و شرایط سخت محیطی مناسب میباشند.
  • دوام و عمر طولانی: با استفاده از مواد با کیفیت و فرآیند تولید پیشرفته، لوله های بدون درز فولادی کربن استیل چینی دارای عمر طولانی و مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی میباشند.