نکاتی در مورد ثبت سفارش:

لطفا در قسمت مشخصات و توضیحات مشخصات کامل محصول مورد نظر مانند استاندارد ها ، گرید ها ، سایز ها و … ارسال شود. همچنین حجم محصولات مورد سفارش نیز قید شود.

درصورتی که شحض حقوقی و شرکت هستید نام مجموعه خود را نیز برای ما بنویسید.