سردنده جوشی درزدار ایران اتصال

کدنام محصولسایزنوعبرندقیمتتوضیحات
EJ0098سردنده جوشی 4 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0091سردنده جوشی 3/4 اینچ درزدار ایران اتصال3/4 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0097سردنده جوشی 3 اینچ درزدار ایران اتصال3 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0095سردنده جوشی 2 اینچ درزدار ایران اتصال2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0093سردنده جوشی 1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/4 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0090سردنده جوشی 1/2 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0096سردنده جوشی 1/2 2 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 2 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0094سردنده جوشی 1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال1/2 1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱
EJ0092سردنده جوشی 1 اینچ درزدار ایران اتصال1 اینچدرزدارایران اتصالتماس بگيريد۲۹ /۰۲ /۱۴۰۱